تلفن :77998908 - 09125346814

کلیپس کاغذ کوچک
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 25.000 ریال

کلیپس کاغذ بزرگ 5 سانت
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 55.000 ریال

کلیپس رنگی
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته: 35.000 ریال

فنر پوشه
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 65.000 ریال

گیره دوبل شماره 15
تعداد در باکس 12 بسته
قیمت 1 بسته : 30.000 ریال

گیره دوبل شماره 19
تعداد در باکس 12 بسته
قیمت 1 بسته : 40.000 ریال

گیره دوبل شماره 25
تعداد در باکس 12 بسته
قیمت 1 بسته : 60.000 ریال

گیره دوبل 32
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 بسته : 75.000 ریال

کلیپس پروانه ای کوچک
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 95.000 ریال

کلیپس پروانه ای بزرگ
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 150.000 ریال

گیره دوبل شماره 51
تعداد در باکس 6 بسته
قیمت 1 بسته : 145.000 ریال

گیره دوبل شماره 41
تعداد در باکس 6 بسته
قیمت 1 بسته : 125.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814