تلفن :77998908 - 09125346814

ماشین حساب کاسیو - Casio DJ 240
ساخت کشور چین - درجه 1
با ویژگی کلید : 0،00،000 صفر - 14 رقم
قیمت 1 عدد : 550.000 ریال

ماشین حساب کاسیو - Casio DJ 240
ساخت ژاپن - اصلی
با ویژگی کلید : 0،00،000 صفر - 14 رقم
قیمت 1 عدد : 1.500.000 ریال

ماشین حساب کاسیو - Casio DJ 120
ساخت کشور ژاپن - اصلی
با ویژگی کلید : 0،00،000 صفر - 12 رقم
قیمت 1 عدد : 1.250.000 ریال

ماشین حساب سیتیزن - CT - 600J
ساخت کشور ژاپن - اصلی
با ویژگی کلید : 0،00 صفر - 12 رقم
قیمت 1 عدد : 500.000 ریال

ماشین حساب سیتیزن - CT-780
ساخت کشور ژاپن - اصلی
با ویژگی کلید : 0،00،000 صفر - 14 رقم
قیمت 1 عدد : 620.000 ریال

ماشین حساب سیتیزن - CT-780ll
ساخت کشور ژاپن - اصلی
با ویژگی کلید : 0،00 صفر - 14 رقم
قیمت 1 عدد : 620.000 ریال

ماشین حساب کاسیو - Casio 2130
ساخت کشور چین - درجه 1
با ویژگی کلید : 0،00 صفر - 14 رقم
قیمت 1 عدد : 650.000 ریال

ماشین حساب کاسیو - DR-2214C
ساخت کشور چین - درجه 1
با ویژگی کلید : 0،00،000 صفر - 14 رقم
قیمت : 450.000 ریال

ماشین حساب سیتیزن - CT-912
ساخت کشور چین - درجه 1
با ویژگی کلید : 0،00 صفر - 12 رقم
قیمت 1 عدد : 400.000 ریال

ماشین حساب کاسیو - Casio DJ 120T
ساخت کشور چین - درجه 1
با ویژگی کلید : 0،00 صفر - 12 رقم
قیمت 1 عدد : 500.000 ریال

ماشین حساب شارپ - Sharp 2135
ساخت کشور چین - درجه 1
با ویژگی کلید : 0،00 صفر - 12 رقم
قیمت 1 عدد : 550.000 ریال

ماشین حساب شارپ - Sharp 2130
ساخت کشور ژاپن - گارانتی مادیران
با ویژگی کلید : 0،00 صفر - 12 رقم
قیمت 1 عدد : 1.550.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814