تلفن :77998908 - 09125346814

دسته فاکتور کوچک (کاغذ ایرانی)
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 20.000 ریال

دسته فاکتور متوسط (کاغذ ایرانی)
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 30.000 ریال

دسته فاکتور بزرگ (کاغذ ایرانی)
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 35.000 ریال

دسته فاکتور کوچک (کاغذ خارجی)
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 30.000 ریال

دسته فاکتور متوسط (کاغذ خارجی)
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 40.000 ریال

دسته فاکتور بزرگ (کاغذ خارجی)
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 50.000 ریال

فاکتور کاربن لس کوچک
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 45.000 ریال

فاکتور کاربن لس متوسط
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 50.000 ریال

فاکتور کاربن لس بزرگ
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 55.000

قبض رسید تگ برگی
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 20.000 ریال

قبض رسید دو برگی
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 25.000 ریال

دسته فاکتور دو برگی A4
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 60.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814