تلفن :77998908 - 09125346814

دسته فاکتور کوچک (کاغذ ایرانی)
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 9500 ریال
قیمت 1 بسته (10 عدد) : 95000 ریال

دسته فاکتور متوسط (کاغذ ایرانی)
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 12500 ریال
قیمت 1 بسته (10 عدد) : 125.000 ریال

دسته فاکتور بزرگ (کاغذ ایرانی)
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 14500 ریال
قیمت 1 بسته (10 عدد) : 145.000 ریال

دسته فاکتور کوچک (کاغذ خارجی)
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 17500 ریال
قیمت 1 بسته (10 عدد) : 175.000 ریال

دسته فاکتور متوسط (کاغذ خارجی)
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 22000 ریال
قیمت 1 بسته (10 عدد) : 220.000 ریال

دسته فاکتور بزرگ (کاغذ خارجی)
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 25000 ریال
قیمت 1 بسته (10 عدد) : 250.000 ریال

فاکتور کاربن لس کوچک
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 25000 ریال
قیمت 1 بسته (10 عدد) : 250.000 ریال

فاکتور کاربن لس متوسط
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 31000 ریال
قیمت 1 بسته (10 عدد) : 350.000 ریال

فاکتور کاربن لس بزرگ
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 35000
قیمت 1 بسته (10 عدد) : 350.000 ریال

قبض رسید تگ برگی
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 12500 ریال
قیمت 1 بسته (10 عدد) : 125.000 ریال

قبض رسید دو برگی
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 16500 ریال
قیمت 1 بسته (10 عدد) :165.000 ریال

دسته فاکتور دو برگی A4
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 37000 ریال
قیمت 1 بسته (10 عدد) : 370.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814