تلفن :77998908 - 09125346814

کلیر بوک 10 برگ پاپکو - Papco
جهت نگهداری اوراق، اسناد، مدارک مجله، تصاویر ، قراردادها
قیمت 1 عدد : 28500 ریال

کلیر بوک 20 برگ پاپکو - Papco
جهت نگهداری اوراق، اسناد، مدارک مجله، تصاویر ، قراردادها
قیمت 1 عدد : 45000 ریال

کلیر بوک 30 برگ پاپکو - Papco
جهت نگهداری اوراق، اسناد، مدارک مجله، تصاویر ، قراردادها
قیمت 1 عدد : 75000 ریال

کلیر بوک 40 برگ پاپکو - Papco
جهت نگهداری اوراق، اسناد، مدارک مجله، تصاویر ، قراردادها
قیمت 1 عدد : 79000 ریال

کلیر بوک 50 برگی پاپکو - Papco
قابل کم کردن و زیاد کردن کاور های داخل کلیر بوک
قیمت 1 عدد : 220.000 ریال

کلیر بوک 60 برگ پاپکو - Papco
جهت نگهداری اوراق، اسناد، مدارک مجله، تصاویر ، قراردادها
قیمت 1 عدد : 125.000 ریال

کلیر بوک 60 برگ قابدار پاپکو - Papco
جهت نگهداری اوراق، اسناد، مدارک مجله، تصاویر ، قراردادها
قیمت 1 عدد : 17.5000 ریال

کلیر بوک 80 برگ قابدار پاپکو - Papco
جهت نگهداری اوراق، اسناد، مدارک مجله، تصاویر ، قراردادها
قیمت 1 عدد : 210.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814

کلیپ فایل پاپکو - Papco
تعداد در جعبه 24 عدد
قیمت 1 عدد : 17500 ریال
قیمت 1 جعبه (25 عدد) : 420.000 ریال

کلیر بوک 100 برگ قابدار پاپکو - Papco
جهت نگهداری اوراق، اسناد، مدارک مجله، تصاویر ، قراردادها
قیمت 1 عدد : 227500 ریال