تلفن :77998908 - 09125346814

اتود روترینگ - rOtring
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 155.000 ریال

اتود تیکی گرافیک - Tikki Graphic
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 75.000 ریال

اتود معمولی چینی
تعداد در جعبه 12 بسته
قیمت 1 عدد : 30.000 ریال

اتود لیوانی اونر - Owner
تعداد در جعبه 36 عدد
قیمت 1 عدد : 50.000 ریال

اتود کرونا - Corona
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 35000 ریال

اتود فلزی
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد : 95.000 ریال

اتود تریپلاس استدلر - STAEDTLER
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 180.000 ریال

اتود 2 میل
تعداد در بسته 48 عدد
قیمت : 15.000 ریال

نوک اتود پنتر - Panter
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 15.000 ریال

نوک اتود میکرو - MIKRO
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 10.000 ریال

نوک اتود اونر - Owner
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 12.000 ریال

نوک اتود کنو - Know
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 12.000 ریال