تلفن :77998908 - 09125346814

اتود روترینگ - rOtring
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 105.000 ریال

اتود تیکی گرافیک - Tikki Graphic
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 65.000 ریال

اتود معمولی چینی
تعداد در جعبه 12 بسته
قیمت 1 عدد : 15.000 ریال

اتود لیوانی اونر - Owner
تعداد در جعبه 36 عدد
قیمت 1 عدد : 40.000 ریال

اتود کرونا - Corona
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 17000 ریال

اتود فلزی
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد : 25000 ریال

اتود تریپلاس استدلر - STAEDTLER
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 150.000 ریال

اتود 2 میل
تعداد در بسته 48 عدد
قیمت : 15.000 ریال

نوک اتود پنتر - Panter
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 8500 ریال

نوک اتود میکرو - MIKRO
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 8500 ریال

نوک اتود اونر - Owner
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 10.000 ریال

نوک اتود کنو - Know
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 8500 ریال