تلفن :77998908 - 09125346814

شیرازه پیلاوران سایز : 4 - Pilavaran
برای صحافی کمتر از 20 برگ
قیمت 1 عدد : 2800 ریال
قیمت 1 بسته (200 عدد) : 560.000 ریال

شیرازه پیلاوران سایز : 6 - Pilavaran
برای صحافی 20 تا 40 برگ
قیمت 1 عدد : 350 ریال
قیمت 1 بسته (200 عدد) : 700.000 ریال

شیرازه پیلاوران سایز : 8 - Pilavaran
برای صحافی 40 تا 60 برگ
قیمت 1 عدد : 4200 ریال
قیمت 1 بسته (100 عدد) : 420.000 ریال

شیرازه پیلاوران سایز : 10 - Pilavaran
برای صحافی 60 تا 80 برگ
قیمت 1 عدد : 4500 ریال
قیمت 1 بسته (100 عدد) : 450.000 ریال

شیرازه پیلاوران سایز 12 - Pilavaran
برای صحافی 80 تا 110 برگ
قیمت 1 عدد : 5300 ریال
قیمت 1 بسته (100 عدد) : 550.000 ریال

فنر مار پیچ کریستال
سایز : 6 - 8 - 10 - 12 - 14
16 - 18 - 20 - 22 - 25
لطفا تماس حاصل فرمایید .

فنر مار پیچ فلزی سایز : 8
جهت صحافی 25 تا 50 برگ
تعداد در بسته 400 عدد
قیمت 1 بسته (400 عدد) : 480.000 ریال

فنر مار پیچ فلزی سایز : 10
جهت صحافی 50 تا 70 برگ
تعداد در بسته 300 عدد
قیمت 1 بسته (300 عدد) : 435.000 ریال

فنر مار پیچ فلزی سایز : 12
جهت صحافی 70 تا 90 برگ
تعداد در بسته 200 عدد
قیمت 1 بسته (200 عدد) : 330.000 ریال

فنر مار پیچ فلزی سایز : 14
جهت صحافی 90 تا 110 برگ
تعداد در بسته 150 عدد
قیمت 1 بسته (150 عدد) : 300.000 ریال

فنر مار پیچ فلزی سایز : 16
جهت صحافی 110 تا 130 برگ
تعداد در بسته 120 عدد
قیمت 1 بسته (120 عدد) : 276.000 ریال

فنر مار پیچ فلزی سایز : 18
جهت صحافی 130 تا 150 برگ
تعداد در بسته 100 عدد
قیمت 1 بسته (100 عدد) : 250.000 ریال

فنر مار پیچ فلزی سایز : 20
جهت صحافی 150 تا 170 برگ
تعداد در بسته 100 عدد
قیمت 1 بسته (100 عدد ): 350.000 ریال

فنر مار پیچ فلزی سایز : 22
برای صحافی 170 تا 190 برگ
تعداد در بسته 100 عدد
قیمت 1 بسته (100 عدد) : 385.000 ریال

فنر مار پیچ فلزی سایز : 25
جهت صحافی 190 تا 230 برگ
تعداد در بسته 80 عدد
قیمت 1 بسته (80 عدد) : 336.000 ریال

فنر مار پیچ فلزی سایز : 30
جهت صحافی 230 تا 270 برگ
تعداد در بسته 60 عدد
قیمت 1 بسته (60 عدد) : 318.000 ریال

فنر مار پیچ فلزی سایز : 35
جهت صحافی 270 تا 300 برگ
تعداد در بسته 50 عدد
قیمت 1 بسته (50 عدد ) : 300.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814