تلفن :77998908 - 09125346814

ست رومیزی اداری چوب و فلز
سرویس 5 تکه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 850.000 ریال

ست رومیزی اداری چوب و فلز
سرویس 6 تکه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 1.050.000 ریال

ست رومیزی اداری چوب و فلز
سرویس 6 تکه با کازیه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 1.250.000 ریال

ست رومیزی اداری چوب و فلز
سرویس 7 تکه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 1.350.000 ریال

ست رومیزی چوب و فلز
سرویس 8 تکه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 850.000 ریال

ست رومیزی اداری چوب و فلز
سرویس 8 تکه با کازیه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 1.050.000 ریال

ست رومیزی اداری چوب و فلز
سرویس 9 تکه با کازیه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 1.400.000 ریال

ست رومیزی اداری چوب و فلز
سرویس 11 تکه با کازیه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 1.750.000 ریال

ست رومیزی اداری چوب و فلز
سرویس 13 تکه با کازیه
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت : 2.600.000 ریال

جای قلمی چوب و فلز
سرویس رومیزی به صورت تکی
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت 1 عدد : 150.000

جای پاکت نامه چوب و فلز
سرویس رومیزی به صورت تکی
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت 1 عدد : 280.000 ریال

جای یاداشت چوب و فلز
سرویس رومیزی به صورت تکی
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت 1 عدد : 155.000 ریال

جای کارت ویزیت چوب و فلز
سرویس رومیزی به صورت تکی
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت 1 عدد : 90000 ریال

جای کارت ویزیت چوب و فلز
سرویس رومیزی به صورت تکی
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت 1 عدد : 90000 ریال

پایه چسب چوب و فلز
سرویس رومیزی به صورت تکی
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت 1 عدد : 150.000 ریال

جای کلیپس چوب و فلز
سرویس رومیزی به صورت تکی
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت 1 عدد :130.000 ریال

جای کلیپس چوب و فلز
سرویس رومیزی به صورت تکی
رنگ : قهوه ای و خودرنگ
قیمت 1 عدد : 130.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814