تلفن :77998908 - 09125346814

کازیه دو طبقه 1000 آذران
تعداد در کارتن 8 عدد
قیمت 1 عدد : 145000 ریال
قیمت 1 کارتن (8 عدد) : 1.160.000 ریال

کازیه سه طبقه 1000 آذران
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 205.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 1.230.000 ریال

کازیه دو طبقه 3000 آذران
تعداد در کارتن 8 عدد
قیمت 1 عدد : 205.000 ریال
قیمت 1 کارتن (8 عدد) : 1.640.000 ریال

کازیه سه طبقه 3000 آذران
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 285000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 1.710.000 ریال

جا کتابی تکی آذران
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 85000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد): 1.020.000 ریال

جا کتابی سه خانه آذران
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 200.000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد): 2.400.000 ریال

سطل اداری کوچک
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 38000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد) : 456.000 ریال

سطل اداری بزرگ
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 700.000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد) : 840.000 ریال

زیر پایی 1000 آذران
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 220.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 1.320.000 ریال

زیر پایی 3000 آذران
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 215000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 1.290.000 ریال

پایه چسب 1000 آذران
تعداد در کارتن 32 عدد
قیمت 1 عدد : 65000 ریال
قیمت 1 کارتن (32 عدد): 2.080.000 ریال

کره جغرافی آذران
تعداد در کارتن 30 عدد
قیمت 1 عدد : 70000 ریال
قیمت 1 کارتن (30 عدد): 2.100.000 ریال

پایه کیس آذران
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 250.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 1.500.000 ریال

ست تک آذران
تعداد در کارتن 10 عدد
قیمت 1 عدد : 300.000 ریال
قیمت 1 کارتن (10 عدد): 3.000.000 ریال

جا کاغذی آذران
تعداد در کارتن 48 عدد
قیمت 1 عدد : 24000 ریال
قیمت 1 کارتن (48 عدد) :1.152.000 ریال

فایل رومیزی پوشه آذران
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 180.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 1.080.000 ریال

پایه تقویم پلاستیکی آذران
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 32000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد) : 384.000 ریال

ابرک سنا
تعداد در بسته 12 عدد
قیمت 1 عدد : 26000 ریال
قیمت 1 بسته (12 عدد) : 312000 ریال

میز مانیتور کشو دار
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 420.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 2.520.000 ریال

میز مانیتور بدون کشو
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 340.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 2.520.000 ریال

میز مانیتور کشو دار مینی
تعداد در کارتن 10 عدد
قیمت 1 عدد : 340.000 ریال
قیمت 1 کارتن (10 عدد): 3.400.000 ریال

پایه چسب رویال - Royal
تعداد در کارتن 36 عدد
قیمت 1 عدد : 49000 ریال
قیمت 1 کارتن (36 عدد): 1.764.000 ریال

پای چسب ونوس
تعداد در کارتن 45 عدد
قیمت 1 عدد : 34000 ریال
قیمت 1 کارتن (45 عدد): 1.530.000 ریال

پای چسب کوچک سنا
تعداد در کارتن 48 عدد
قیمت 1 عدد : 26000 ریال
قیمت 1 کارتن (48 عدد): 1.248.000 ریال

چسب کش کارتون
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 160.000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد): 1.920.000 ریال

پایه تقویم کریستال
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 37000 ریال
قیمت 1 کارتن (24 عدد): 888.000 ریال

جا سنجاقی آلفین
تعداد در باکس 12 عدد
قیمت 1 عدد : 13500 ریال
قیمت 1 باکس (12 عدد): 162.000 ریال

جا سنجاقی دو قلو
تعداد در باکس 12 عدد
قیمت 1 عدد : 15000 ریال
قیمت 1 باکس (12 عدد): 180.000 ریال

جا سنجاقی پاندا
تعداد در باکس 12 عدد
قیمت 1 عدد : 16500 ریال
قیمت 1 کارتن (10 عدد): 198.000 ریال

جا کاغذی و جا قلمی
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 45000 ریال
قیمت 1 کارتن (24 عدد): 1.080.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814