تلفن :77998908 - 09125346814

زونکن پلاستیکی پاپکو - Papco
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 125.000 ریال

زونکن مقوایی پاپکو - Papco
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 125.000 ریال

کلاسور 2 حلقه پاپکو Papco - A4 - 647
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد: 93.500 ریال

کلاسور 4 حلقه Papco - A4 - 647
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد: 96.000 ریال

پوشه پلاستیکی جیبدار A4 - 109
تعداد در بسته 48 عدد
قیمت 1 عدد : 9500 ریال

پوشه آویز پاپکو Papco - HF-01FC
تعداد در کارتن 25 عدد
قیمت 1 عدد : 35.000 ریال

کلیپ فایل پاپکو Papco - A4 - 101
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 20.000 ریال

پوشه یک قفل پاپکو Papco - A4 - 611
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 65.000 ریال

پوشه دو فنر 714 - Papco
تعداد در کارتن 20 عدد
قیمت 1 عدد : 77.000 ریال

پوشه دکمه دار Papco - 105 - A4
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد : 10.000 ریال

پوشه دکمه دار Papco - 107 - A3
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد : 18.500 ریال

پوشه دکمه دار Papco - 105 - B5
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد : 7800 ریال

کلیر بوک 10 برگ پاپکو Papco - A4
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 37.000 ریال

کلیر بوک 20 برگ پاپکو Papco - A4
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 58.000 ریال

کلیر بوک 30 برگ پاپکو Papco - A4
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 95000 ریال

کلیر بوک 40 برگ پاپکو Papco - A4
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 100.000 ریال

کلیر بوک 50 برگ قفل فلزی Papco - A4
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 275.000 ریال

کلیر بوک 60 برگ بدون قاب Papco - A4
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 155.000 ریال

کلیر بوک 60 برگ قابدار Papco - A4
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 210.000 ریال

کلیر بوک 80 برگ قابدار Papco - A4
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 255.000 ریال

کلیر بوک 100 برگ قابدار Papco - A4
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 285.000 ریال

کاور پاپکو Papco - A4
تعداد در کارتن 25 بسته
قیمت 1 بسته : 90.000 ریال

کاور پاپکو Papco - A3
تعداد در کارتن 10 بسته
قیمت 1 بسته : 235.000 ریال

کاور 30 سوراخ پاپکو Papco - A4
تعداد در کارتن 20 بسته
قیمت 1 بسته : 135.000 ریال

طلق ضخیم صحافی پاپکو Papco - A4
تعداد در بسته 80 عدد
قیمت 1 عدد : 4800 ریال
قیمت 1 بسته (80 عدد) : 384.000 ریال

پوشه دو قفل پاپکو Papco - FC - 712
تعداد در کارتن 20 عدد
قیمت 1 عدد : 75.000 ریال
قیمت 1 کارتن(20 عدد): 1.260.000 ریال

دفتر جیبدار 100 برگ Papco - NB606
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 115.000 ریال

دفتر مدیران 200 برگ Papco - A4 625
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 255.000 ریال

کاغذ کلاسور 26 سوراخ پاپکو
تعداد در کارتن 20 عدد
قیمت 1 عدد : 55.000 ریال

کاغذ کلاسور 26 سوراخ پاپکو Papco - A4
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 105.000 ریال

کاغذ کلاسور 4 سوراخ پاپکو - Papco
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 35.000 ریال

دفتر یاداشت پاپکو Papco - NB-647BC
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 42.000 ریال

دفتر 100 برگ سیمی پاپکو - Papco
تعداد در کارتن 20 عدد
قیمت 1 عدد : 60.000 ریال

دفتر 200 برگ سیمی پاپکو - Papco
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 140.000 ریال

کیف مدارک کشدار پاپکو - Papco
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 55.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814