تلفن :77998908 - 09125346814

زونکن پلاستیکی پاپکو - Papco
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 105.000 ریال
قیمت 1 کارتن (24 عدد): 2.520.000 ریال

زونکن مقوایی پاپکو - Papco
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 105.000 ریال
قیمت 1 کارتن (24 عدد): 2.520.000 ریال

کلاسور 2 حلقه پاپکو Papco - A4 - 647
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد: 75000 ریال
قیمت 1 جعبه : 900.000 ریال

کلاسور 4 حلقه Papco - A4 - 647
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد: 80000 ریال
قیمت 1 جعبه : 960.000 ریال

پوشه پلاستیکی جیبدار A4 - 109
تعداد در بسته 48 عدد
قیمت 1 عدد : 7500 ریال
قیمت 1 بسته (48 عدد) : 360.000 ریال

پوشه آویز پاپکو Papco - 110
تعداد در کارتن 25 عدد
قیمت 1 عدد : 29000 ریال
قیمت 1 کارتن (25 عدد) : 725.000 ریال

کلیپ فایل پاپکو Papco - A4 - 101
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 17500 ریال
قیمت 1 کارتن (24 عدد) : 420.000 ریال

پوشه یک قفل پاپکو Papco - A4 - 611
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 55000 ریال
قیمت 1 کارتن (20 عدد) :1.100.000 ریال

پوشه دو فنر 714 - Papco
تعداد در کارتن 20 عدد
قیمت 1 عدد : 66000 ریال
قیمت 1 کارتن (20 عدد): 1.320.000 ریال

پوشه دکمه دار Papco - 105 - A4
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد : 8000 ریال
قیمت 1 بسته (24 عدد) : 192.000 ریال

پوشه دکمه دار Papco - 107 - A3
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد : 14800 ریال
قیمت 1 بسته (24 عدد) : 355.200 ریال

پوشه دکمه دار Papco - 105 - B5
تعداد در بسته 24 عدد
قیمت 1 عدد : 600 ریال
قیمت 1 بسته (24 عدد) : 144.000 ریال

کلیر بوک 10 برگ پاپکو Papco - A4
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 28500 ریال
قیمت 1 کارتن (24 عدد) : 684.000 ریال

کلیر بوک 20 برگ پاپکو Papco - A4
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 45000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد) : 540.000 ریال

کلیر بوک 30 برگ پاپکو Papco - A4
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 75000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد) : 900.000 ریال

کلیر بوک 40 برگ پاپکو Papco - A4
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 79000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد): 948.000 ریال

کلیر بوک 50 برگ قفل فلزی Papco - A4
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 220.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 1.320.000 ریال

کلیر بوک 60 برگ بدون قاب Papco - A4
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 125.000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد): 1.500.000 ریال

کلیر بوک 60 برگ قابدار Papco - A4
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 175.000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد): 2.100.000 ریال

کلیر بوک 80 برگ قابدار Papco - A4
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 210.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد): 1.260.000 ریال

کلیر بوک 100 برگ قابدار Papco - A4
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 227.500 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد): 1.365.000 ریال

کاور پاپکو Papco - A4
تعداد در کارتن 25 بسته
قیمت 1 بسته : 78000 ریال
قیمت1کارتن(25 بسته): 1.950.000 ریال

کاور پاپکو Papco - A3
تعداد در کارتن 10 بسته
قیمت 1 بسته : 1950.000 ریال
قیمت1کارتن(10 بسته): 1.950.000 ریال

کاور 30 سوراخ پاپکو Papco - A4
تعداد در کارتن 20 بسته
قیمت 1 بسته : 120.000 ریال
قیمت1کارتن(20 بسته): 2.400.000 ریال

طلق ضخیم صحافی پاپکو Papco - A4
تعداد در بسته 80 عدد
قیمت 1 عدد : 4500 ریال
قیمت 1 بسته (80 عدد) : 360.000 ریال

پوشه دو قفل پاپکو Papco - FC - 712
تعداد در کارتن 20 عدد
قیمت 1 عدد : 63000 ریال
قیمت 1 کارتن(20 عدد): 1.260.000 ریال

دفتر جیبدار 100 برگ Papco - NB606
تعداد در کارتن 12 عدد
قیمت 1 عدد : 90000 ریال
قیمت 1 کارتن (12 عدد): 1.080.000 ریال

دفتر مدیران 200 برگ Papco - A4 625
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 190.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 1.140.000 ریال

کاغذ کلاسور 26 سوراخ پاپکو
تعداد در کارتن 20 عدد
قیمت 1 عدد : 42000 ریال
قیمت 1 کارتن (20 عدد) : 840.000 ریال

کاغذ کلاسور 26 سوراخ پاپکو Papco - A4
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 80000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 480.000 ریال

کاغذ کلاسور 4 سوراخ پاپکو - Papco
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 25000 ریال
قیمت 1 کارتن (24 عدد) : 600.000 ریال

دفتر یاداشت پاپکو Papco - NB-647BC
تعداد در کارتن 24 عدد
قیمت 1 عدد : 33000 ریال
قیمت 1 کارتن (24 عدد) : 792.000 ریال

دفتر 100 برگ سیمی پاپکو - Papco
تعداد در کارتن 20 عدد
قیمت 1 عدد : 52000 ریال
قیمت 1 کارتن (24 عدد) : 1.248.000 ریال

دفتر 200 برگ سیمی پاپکو - Papco
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 105.000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 630.000 ریال

کیف مدارک کشدار پاپکو - Papco
تعداد در کارتن 6 عدد
قیمت 1 عدد : 45000 ریال
قیمت 1 کارتن (6 عدد) : 270.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814