تلفن :77998908 - 09125346814

منگنه کانگرو Kangaro - B9
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه - 30 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 185.000 ریال

منگنه کانگرو Kangaro - DS 45
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 30 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 165.000 ریال

منگنه کانگرو Kangaro - DS E335
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 30 برگ
قیمت 1 عدد : 185.000 ریال

منگه فلزی کانگرو Kangaro 10
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 20 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 45.000 ریال

منگنه کانگرو Kangaro -HS EN10-EZ10
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 20 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 75.000 ریال

منگنه کانگرو Kangaro - 180 FL
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 30 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 210.000 ریال

منگنه راحت زن کانگرو Kangaro-LE210F
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 30/40 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 490.000 ریال

منگنه راحت زن کانگرو Kangaro-LE45F
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 30/40 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 450.000 ریال

منگنه راحت زن کانگرو Kangaro - LE10F
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 20 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 175.000 ریال

منگنه راحت زن کانگرو Kangaro - LE10
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 20 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 110.000 ریال

منگنه راحت زن کانگرو Kangaro - LE35
ساخت کشور هند
ظرفیت کاغذ : 30 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 175.000 ریال

منگنه بند انگشتی Kanex - M10
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 10 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 45000 ریال

منگنه صحافی کانگرو Kangaro-HD23L17
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 140 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 2.650.000 ریال

منگنه صحافی کانگرو Kangaro-23L24FL
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 210 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 2.750.000 ریال

منگنه صحافی کانگرو Kangaro-HD23S13
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 100 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 1.100.000 ریال

منگنه صحافی کانگرو Kangaro-23S15FL
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 120 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : ریال

منگنه صحافی کانگرو Kangaro-23S24FL
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 210 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : ریال

منگنه صحافی مکس MAX - HD12L/17
ساخت کشور ژاپن
ظرفیت منگنه : 210 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 5.800.000 ریال

منگنه صحافی مکس MAX - HD12N24
ساخت کشور ژاپن
ظرفیت منگنه : 150 برگ
قیمت 1 عدد : 5.950.000 ریال

منگنه صحافی اسکریبا Skrebba
ساخت کشور آلمان
ظرفیت منگنه : 150 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 8.700.000 ریال

منگنه انبری کانگرو Kangaro - HP435
ساخت کشور هند
ظرفیت منگنه : 30/40 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 260.000 ریال

منگنه مکس MAX - 50 DF
ساخت کشور ژاپن
ظرفیت منگنه : 35 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 450.000 ریال

منگنه مکس MAX - 50 F
ساخت کشور ژاپن
ظرفیت منگنه : 35 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 420.000 ریال

دوخت برقی - KW-triO
ساخت کشور چین
ظرفیت منگنه : 25 برگ کاغذ
قیمت 1 عدد : 3.200.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814