تلفن :77998908 - 09125346814

سوزن منگنه کانگرو سایز 10 - Kangaro
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 7500 ریال

سوزن منگنه کانگرو سایز 24/6 Kangaro
تعداد در باکس 20 بسته
قیمت 1 بسته : 12.000 ریال

سوزن منگنه واشین سایز 10 - Whashin
تعداد در باکس 20 بسته
قیمت 1 بسته : 7500 ریال

سوزن منگنه واشین سایز 24/6
تعداد در باکس 20 بسته
قیمت 1 بسته : 12.000 ریال

سوزن منگنه واشین مسی سایز 24/6
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 12.000 ریال

سوزن منگنه صحافی واشین 23/8
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 35.000 ریال

سوزن منگنه صحافی واشین 23/10
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 35.000 ریال

سوزن منگنه صحافی واشین 23/13
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 35.000 ریال

سوزن منگنه صحافی واشین 23/15
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 بسته : 35.000

سوزن منگنه صحافی واشین 23/17
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 25.000 ریال

سوزن سایز 10 - KW-triO
تعداد در باکس 20 بسته
قیمت 1 بسته : 7500 ریال

سوزن سایز 24/6 - KW-triO
تعداد در باکس 20 بسته
قیمت : 12.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814

سوزن کش کانگرو Kangaro - SR 45
تعداد در باکس 10 عدد
قیمت 1 عدد : 20.000

سوزن کش کانگرو Kangaro - SR 45 T
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 20.000 ریال