تلفن :77998908 - 09125346814

سوزن منگنه کانگرو سایز 10 - Kangaro
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 4000 ریال
قیمت 1 باکس (20 بسته) : 80000 ریال

سوزن منگنه کانگرو سایز 24/6 Kangaro
تعداد در باکس 20 بسته
قیمت 1 بسته : 7000 ریال
قیمت 1 باکس (20 بسته): 140.000 ریال

سوزن منگنه واشین سایز 10 - Whashin
تعداد در باکس 20 بسته
قیمت 1 بسته : 4000 ریال
قیمت 1 باکس (20 بسته) : 80000 ریال

سوزن منگنه واشین سایز 24/6
تعداد در باکس 20 بسته
قیمت 1 بسته : 8000 ریال
قیمت 1 باکس (10 بسته) : 80000 ریال

سوزن منگنه واشین مسی سایز 24/6
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 8500 ریال
قیمت 1 باکس (10 بسته) : 85000 ریال

سوزن منگنه صحافی واشین 23/8
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 24000 ریال
قیمت 1 باکس (10 بسته): 240.000 ریال

سوزن منگنه صحافی واشین 23/10
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 25000 ریال
قیمت 1 باکس (10 بسته): 250.000 ریال

سوزن منگنه صحافی واشین 23/13
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 26000 ریال
قیمت 1 باکس (10 بسته): 260.000 ریال

سوزن منگنه صحافی واشین 23/15
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 بسته : 27000
قیمت 1 باکس (10 بسته): 270.000 ریال

سوزن منگنه صحافی واشین 23/17
تعداد در باکس 10 بسته
قیمت 1 بسته : 28000 ریال
قیمت 1 باکس (10 بسته): 280.000 ریال

سوزن سایز 10 - KW-triO
تعداد در باکس 20 بسته
قیمت 1 بسته : 4000 ریال
قیمت 1 باکس (20 بسته) :8000 ریال

سوزن سایز 24/6 - KW-triO
تعداد در باکس 20 بسته
قیمت : 8000 ریال
قیمت 1 باکس (20 بسته): 160.000 ریال

لطفا جهت اطلاع از محصولات دیگر
تماس حاصل فرمایید .
77998908
09125346814

سوزن کش کانگرو Kangaro - SR 45
تعداد در باکس 10 عدد
قیمت 1 عدد : 12000
قیمت 1 باکس (10 عدد) : 120.000

سوزن کش کانگرو Kangaro - SR 45 T
تعداد در بسته 10 عدد
قیمت 1 عدد : 12000 ریال
قیمت 1 باکس (10 عدد) : 120.000 ریال